Matroesjka 1.jpg
Max letters.jpg
vogelhuisje 6.jpg
Kapstok 2.jpg

Algemene Voorwaarden van Madebyfish.nl>

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Madebyfish.nl. Madebyfish.nl is een handelsnaam van FISH belettering bv, gevestigd aan Het Schild 31 te Den Dungen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van onder nummer 16082499, BTW nr. NL 8208.93.997.B01, hierna te noemen Madebyfish.nl.

 

Artikel 1: Definities


1.1 Madebyfish.nl is een online winkel in MDF letters, MDF figuren en andere producten die door FISH belettering bv gemaakt worden. Deze online winkel kan bezocht worden via www.madebyfish.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Madebyfish.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Madebyfish.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Madebyfish.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

 

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Madebyfish.nl. Madebyfish.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 

Artikel 4. Prijzen

 

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

 

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 8,50. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

 

4.3 Madebyfish.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

 

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling kan de klant kiezen door betaling via:

 

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS, ING, Fortis of Friesland Bank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: http://www.ideal.nl.

 

b) Vooruitbetaling: In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient betaling volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling in behandeling wordt genomen, na deze 5 dagen wordt de bestelling door ons geannuleerd.

 

5.2 De klant geeft Madebyfish.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

 

5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Madebyfish.nl.

 

Artikel 6. Levering

 

6.1 Madebyfish.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Madebyfish.nl echter niet verplicht.

 

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Madebyfish.nl bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 15 dagen uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 15 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

 

6.3 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

 

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Madebyfish.nl zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending van vervangende artikelen zijn voor rekening van Madebyfish.nl.

 

6.5 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via info@madebyfish.nl of telefonisch: 073-5530672.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Madebyfish.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen

 

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Indien een artikel een gebrek vertoont of indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dan kunnen deze artikelen geruild of geretourneerd worden.

 

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:

 

8.1 Artikelen, die u via Madebyfish.nl heeft gekocht, kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits:

  • Deze artikelen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden, met opgaaf van reden, via een email aan info@madebyfish.nl. Via de email ontvangt u informatie over het retouradres en de te volgen procedure. Madebyfish.nl heeft de mogelijkheid het product te vervangen, te repareren indien mogelijk of de overeenkomst te ontbinden.
  • De producten standaard producten zijn. Letters, afbeeldingen en sleutelhangers die speciaal voor u op maat gemaakt worden kunnen niet geretourneerd worden.

 

8.2 Madebyfish.nl accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die in de door ons gestuurde mail zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

 

8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal indien de overeenkomst ontbonden wordt, door ons worden gecrediteerd.

 

8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij ons kantoor/magazijn te Den Dungen. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

 

Artikel 9. Geschillen

 

9.1 Op overeenkomsten tussen Madebyfish.nl en u, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

 

10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet gemaakt, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@madebyfish.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Madebyfish.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

 

10.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Madebyfish.nl berekent in dit geval kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant dient de bestelling op eigen kosten te retourneren.

 

Het annuleringsrecht is niet van toepassing bij: maatwerk of voor een product met een ander duidelijk persoonlijk karakter.

 

10.3 Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@madebyfish.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 2 werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

 

10.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw terugzending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw teruggezonden zending door Madebyfish.nl. Indien u gebruikt maakt van het annuleringsrecht, komen ten hoogste de kosten van de terugzending voor uw rekening.

 

10.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Madebyfish.nl is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en de betaling niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

 

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Madebyfish.nl, dan wel tussen Madebyfish.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Madebyfish.nl, is Madebyfish.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Madebyfish.nl.

 

Artikel 12. Overmacht

 

Madebyfish.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Madebyfish.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 13. Privacy

 

13.1 Madebyfish.nl respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website. Madebyfish.nl zorgt er voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk mogelijk afhandelen van uw bestelling. Madebyfish.nl zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling.

 

Vragen en opmerkingen

 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Madebyfish.nl.

vogels op stok.jpg